ฝ่ายนิติบัญญัติ


นายนิกร  บุญสุวรรณ์
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

นายประดิษฐ์ ปัญญา
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

นายบัญชา อุทาโย
(ปลัดอบต.บ้านกาด)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

นายศรัญญู อินต๊ะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด หมู่ 1

นายจำนง  ศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด หมู่ 2

ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรพรรณ  ติ๊บปั๋น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด หมู่ 3

นางดรุณี  ก้อนคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด หมู่ 9