ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายสอาด  ส่างแป่
ประธานสภา อบต.

นายศรีพัน  นันทา
รองประธานสภา ฯ

นายพิชาญ  ปัญญามงคล
เลขานุการสภา อบต.

นายนพรัตน์  มอยเรือน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายจำนง  ศิริ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายอดิศร  สุขสวัสดีชีวิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายสมฤทธิ์  คำมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายศรีโทน  วิยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายประหยัด  บุญธรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายนิกร  บุญสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นายอมรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นายศุภโชค  ประไพวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายประสิทธิ  กันธิยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายรังสรรค์  กันธิยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นางวาริน  บุญมานันท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นายอนัน  ขอดคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9