พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านกาด หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13

Categories: ภาพกิจกรรม