การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ดำเนินการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้แทนภาคราชการ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ โดยดำเนินการประชุม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

Categories: ภาพกิจกรรม