มอบอำนาจหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

Categories: ประกาศ/คำสั่ง