รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ-อบต.บ้านกาด

Categories: รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน