รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4

Categories: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน