วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

“โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา  รักษาศิลปวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น และธำรงไว้ซึ่ง  อัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
 2. ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตร ยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรสู่การเป็นฐานการผลิตเกษตรปลอดภัย
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพและสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ
 5. พัฒนาโครงสร้างเมืองพื้นฐาน โครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และระบบการจัดการส่งสินค้าและข้อมูล

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 

มีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ :  มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ไดได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ : มีการส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ : มีการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และทะนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การด้านสาธารณสุข

เป้าประสงค์ : มีการป้องกันแหละควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในชุมชน การส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม

เป้าประสงค์ : มีการจัดสวัสดิการ ช่วยเหลือ ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ : การพัฒนา ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

เป้าประสงค์ : มีการเผยแพร่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

หน่วยวัด : ร้อยละของระดับความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

 1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม มากกว่าร้อยละ 60
 2. ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้มากกว่าร้อยละ 60
 3. ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ได้มากกว่าร้อยละ 60
 4. ชุมชนมีการป้องกันแหละควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในชุมชน การส่งเสริมดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชน ได้มากกว่าร้อยละ 60
 5. ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ได้มากกว่าร้อยละ 60
 6. ชุมชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการ
 7. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ได้มากกว่าร้อยละ 60
 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มากกว่าร้อยละ 70

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จำเป็น
 • กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร
 • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 • กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ
 • กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC
 • กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อท้องถิ่น
 • กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม
 • กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
 • กลยุทธ์ที่ 3 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 • กลยุทธ์ที่ 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน
 • กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กลยุทธ์ที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม

 • กลยุทธ์ที่ 1 สิ่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน
 • กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
 • กลยุทธ์ที่ 2 การควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน
 • กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
 • กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 • กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

     จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่าจึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “เป็นตำบลน่าอยู่  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน”

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า