สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ประจำเดือน มกราคม 2563

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประจำเดือน มีนาคม 2563

ประจำเดือน เมษายน 2563

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ประจำเดือน กันยายน 2563

Categories: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน