สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ต.ค.64

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง พ.ย.64

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ธ.ค.64

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ม.ค.65

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ก.พ.65

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง มี.ค.65

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เม.ย.65

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง พ.ค.65

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง มิ.ย.65

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ก.ค.65

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส.ค.65

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ก.ย.65

Categories: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน