สำนักปลัด

นางสาวศิริพร บุญตัน
หัวหน้าสำนักปลัด

นายโชติชัย  อินนันชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.ภัทราวรรณ ต่ำแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคล

– ว่าง –
นิติกร

นางพิมพ์ภินันท์  วิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

– ว่าง –
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจนิสตา  ทาป้อม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

น.ส.ทิพกฤตา ทะรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ณัฐิดา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชาญณรงค์  ปันทา
พนักงานดับเพลิง

นายนพดล  สุรินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายนรินทร์   คำหลวง
พนักงานจ้าง

นางสาววิจิตรา  ปัญญา
พนักงานจ้าง

นางสาวริสา  บัวระพันธุ์
พนักงานจ้าง

นายจักรกฤษณ์  ปาปวน
พนักงานจ้าง

นายถนัด  ญาณพันธ์
พนักงานจ้าง

นางจิรพันธุ์  พุทธรักษา
พนักงานจ้าง

นายวีระชัย  สัตย์ซื่อ
พนักงานจ้าง