สำนักปลัด

นางสาวศิริพร บุญตัน
หัวหน้าสำนักปลัด

นายโชติชัย  อินนันชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.ภัทราวรรณ ต่ำแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางเบญจมาภรณ์  เตจ๊ะสา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสามารถ พันธุ์วรเดช
นิติกรปฏิบัติการ

นางพิมพ์ภินันท์  วิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศตวรรษ  กุณนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

– ว่าง –
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

น.ส.ทิพกฤตา ทะรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ณัฐิดา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชาญณรงค์  ปันทา
พนักงานดับเพลิง

นายนพดล  สุรินทร์
พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายนรินทร์   คำหลวง
พนักงานจ้าง

นางสาววิจิตรา  ปัญญา
พนักงานจ้าง

นายจักรฤษณ์  ปาปวน
พนักงานจ้าง

นายถนัด  ญาณพันธ์
พนักงานจ้าง

นางจิรพันธุ์  พุทธรักษา
พนักงานจ้าง

นายวีระชัย  สัตย์ซื่อ
พนักงานจ้าง