หน่วยตรวจสอบภายใน

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

นักวิชาการตรวจสอบภายใน