หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการ

หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

Categories: แผนพัฒนาบุคลกร พ.ศ. 2564-2566