หัวหน้าส่วนราชการ

นายบัญชา  อุทาโย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

นางอุบลรัตน์  มูลประเสริฐ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

นางสาวศิริพร บุญตัน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางจิริยา  มูลประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสานิต  เสริมเกษม
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายองอาจ นิลสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ