หัวหน้าส่วนราชการ

นายบัญชา  อุทาโย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
โทร 083-2076275

นางอุบลรัตน์  มูลประเสริฐ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
โทร 095-6518095

นางสาวศิริพร บุญตัน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 084-3789536

นางจิริยา  มูลประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-9983420

นายสานิต  เสริมเกษม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081-3668477

นายองอาจ นิลสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร 089-6365970