องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้าสคุณธรรม เพื่อให้การดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา

Categories: ภาพกิจกรรม