แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2566
ในวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566
#งานพัฒนาชุมชน อบต.บ้านกาด

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์