แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ

แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565
#งานพัฒนาชุมชน อบต.บ้านกาด

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์