แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ

 

Categories: ประกาศ/คำสั่ง