โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะและป่าชุมชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลบ้านกาด
ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะและป่าชุมชน จำนวน 200 ต้น ณ โรงคัดแยกขยะบ้านปง หมู่ที่ 9
โดยกิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลบ้านกาด
รวมถึงเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน ต่อไป

Categories: ภาพกิจกรรม