โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

Categories: ภาพกิจกรรม