โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

มื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ได้จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ณ วัดโสภาราม หมู่ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมด้านจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ความเสียสละ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ก่อให้เกิดความร่วมใจและความสามัคคีในการปฏิบัติงาน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ต่อไป

Categories: ภาพกิจกรรม