โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

รูปภาพการดำเนินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ วัดบ้านใหม่ปางเติม ต.บ้านกาด
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม