โครงการ อสม. 4.0

โครงการ อสม. 4.0 เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูองค์ความรู้ให้กับ อสม.
โดยจัดขึ้น ณ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563

Categories: ภาพกิจกรรม