โครงการ BIG CLEANING DAY

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลบ้านกาด ได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ณ บริเวณจุดคิวรถบ้านใหม่ปางเติมถึงฝายนอน โดยกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงานและในเขตชุมชนสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด พัฒนาตำบลท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีพที่ดีของประชากร และเพื่อให้ผู้นำชุมชน และชาวบ้านได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสะอาด สวยงาม ต่อไป

Categories: ภาพกิจกรรม