โครงการ Big Cleaning Day

กิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2563
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

Categories: ภาพกิจกรรม