โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านกาด จัดการตนเองสู่ตำบลสุขภาวะที่ยั่งยืน (กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพใจ “ชราแบบสุขขี ใช้ชีวิตแบบสุขโข กับโอเด็ต)

(กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพใจ “ชราแบบสุขขี ใช้ชีวิตแบบสุขโข กับโอเด็ต)

Categories: ภาพกิจกรรม