ประชาสัมพันธ์!!!!
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด จังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งการตอบแบบสอบถามจะใช้เวลาโดยประมาณ 3 – 5 นาที
https://forms.gle/mUsCkXio4QenqGC69
—————————————————————-
ขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 2875

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์