ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

Categories: ประกาศ/คำสั่ง